PaoProCB

ประเภท : Cabal Online

*  โปรคาบาลความสามารถ ตีกว้างไกลปรับระยะได้และอื่นๆ

*  แต่ทดลองใช้ 5 นาที อยากใช้นานๆต้องไปสนับสนุนเค้า